Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie to ma za zadanie zabezpieczyć właściciela lub posiadacza pojazdu przed finansowymi skutkami spowodowanych wypadków i szkód.

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem pojazdów od uszkodzeń. Ubezpieczenia te dostępne są z różnymi zakresami ubezpieczenia. Kupując to ubezpieczenie powinniśmy zwrócić uwagę na następujące czynniki:

  • udział własny - najczęściej jest wyrażony kwotowo – jeśli nie został wykupiony oznacza kwotę, którą towarzystwo ubezpieczeniowe potrąci z należnego odszkodowania, jako udział własny w szkodzie
  • amortyzacja części - dla samochodów nowych zawsze jest wykupiony, dla starszych jego wykupienie gwarantuje naprawę pojazdu z użyciem nowych, oryginalnych części
  • nieredukcyjna suma ubezpieczenia - wypłata odszkodowania za szkodę częściową nie powoduje konieczności doubezpieczania pojazdu po szkodzie

NNW

NNW jest ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczenie działa w ruchu pojazdu, a także przy wsiadaniu i wysiadania z ubezpieczonego pojazdu.

Assistance (ASS)

Ubezpieczenia Assistance dla pojazdów osobowych lub pojazdów ciężarowych o dmc do 3,5 tony. Jest to ubezpieczenie, dzięki któremu w razie kolizji, wypadku lub awarii zostanie nam udzielona pomoc. Ubezpieczenie Assistance dostępne jest z różnymi zakresami pomocy i zakresem terytorialnym.

ZK - Zielona Karta

Zielona Karta to Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy potwierdzający ochronę ubezpieczeniową, obejmującą odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim w ruchu zagranicznym. Zielona Karta wymagana jest w krajach Systemu Zielonej Karty, na terenie których nie działa OC krajowe.