Ubezpieczenia dla rolników

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników

Ubezpieczenie OC dla rolników zabezpiecza osoby trzecie, które ucierpiały w wyniku szkód wyrządzonych przez rolnika, osoby pozostające z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, a także osoby pracujące w gospodarstwie w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków w gospodarstwie rolnym

Ubezpieczenia skierowane są do rolników - osób fizycznych, w posiadaniu których znajduje się gospodarstwo rolne, a także budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.

Dobrowolne ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym

Ubezpieczeniem mogą być objęte:

  • zwierzęta gospodarskie (konie, bydło, trzoda chlewna, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe) od zdarzeń losowych oraz od uboju z konieczności (konie, bydło, trzoda chlewna)
  • pojazdy wolnobieżne z wyjątkiem ciągników rolniczych oraz przyczep
  • sprzęt rolniczy (narzędzia oraz niepodlegające rejestracji maszyny rolnicze)
  • materiały i zapasy (materiały opałowe, budowlane, części zamienne do sprzętu rolniczego, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin, pasze i odżywki dla zwierząt)
  • ziemiopłody (zmagazynowane na terenie siedliska płody rolne)
  • ruchomości domowe oraz stałe elementy domu mieszkalnego
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie rolnym