Ubezpieczenie ryzyk budowlanych

Ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu skierowane są do inwestorów, wykonawców i podwykonawców, firm wykonujących prace budowlano - montażowe, producentów lub dostawców maszyn, urządzeń i instalacji, jeśli prowadzą prace montażowe i obejmują ochroną cały proces realizacji inwestycji w ramach ubezpieczonego kontraktu.

Przedmiot ubezpieczenia to prace budowlano – montażowe realizowane w ramach zawartego kontraktu / realizacji wskazanej inwestycji.

W ubezpieczeniu wszystkich ryzyk budowy przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

  • roboty kontraktowe
  • sprzęt
  • wyposażenie
  • zaplecze robót kontraktowych
  • maszyny budowlane
  • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
  • mienie otaczające

Dodatkowo w ubezpieczeniu wszystkich ryzyk montażu przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

  • instalacje lub maszyny będące przedmiotem montażu
  • koszt montażu
  • roboty budowlane związane z realizowanymi robotami montażowymi

Zakres ubezpieczenia:

Standardem rynkowym jest ubezpieczenie od "wszystkich ryzyk" - ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w trakcie realizacji kontraktu, polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli ubezpieczonego zdarzeń losowych (z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w OWU) w tym także katastrofy budowlanej.

Czas trwania polisy:

Umowę ubezpieczenia zawiera się zazwyczaj na czas trwania kontraktu tj. od dnia rozpoczęcia robót do dnia odbioru końcowego lub przekazania go do użytkowania (eksploatacji).
Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych zapewnia kompleksową ochronę wszystkim stronom zaangażowanym w realizację ubezpieczonego kontraktu, czyli zarówno inwestorom/zleceniodawcom jak i wykonawcom oraz podwykonawcom.