Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem

Ubezpieczenie OC polega na ochronie przed konsekwencjami szkód wyrządzonych przez ubezpieczoną firmę osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym majątkiem.
Ochrona Ubezpieczeniowa obejmuje:

  • szkody osobowe (np. uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć)
  • szkody rzeczowe (uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy)
  • straty finansowe

Zakres ubezpieczenia - w zależności od rodzaju prowadzonej działalności - może zostać rozszerzony o liczne klauzule dodatkowe między innymi:

  • OC pracodawcy
  • OC za produkt
  • OC za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy, jeżeli powstały w wyniku ich wadliwego wykonania
  • OC najemcy
  • OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
  • OC za szkody w obcych środkach transportu wyrządzone podczas prac ładunkowych