Ubezpieczenie mienia w transporcie

Ubezpieczenie CARGO jest to ubezpieczenie mienia (towaru, ładunku) w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym i śródlądowym wykonywanym na terenie RP lub poza nim. Ubezpieczenie CARGO chroni właściciela towaru przed finansowymi skutkami utraty, ubytku lub uszkodzenia przewożonego towaru.
Przedmiotem ubezpieczenia jest każdego rodzaju mienie nowe lub używane, przewożone przez właściciela ładunku lub zawodowego przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym.

W przypadku transportu krajowego klient ma do wyboru dwa rodzaje zakresu ubezpieczenia:

  • ograniczony katalog ryzyk - najczęściej są to: zdarzenia losowe, wypadek środka transportu, rabunek (rozbój), kradzież z włamaniem oraz kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu)
  • nieograniczony katalog ryzyk - wszystkie szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu ładunku podczas jego przewozu oraz załadunku i rozładunku, powstałe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń (z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w OWU). W przypadku transportu międzynarodowego zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, utracie lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia powstałe w zakresie i wskutek przyczyn określonych w Instytutowych Klauzulach Ładunkowych (Institute Cargo Clauses)

Dlaczego warto ubezpieczyć towar w ramach polisy CARGO?

  • towar będzie chroniony do pełnej wartości (sumy ubezpieczenia)
  • towar będzie chroniony także od zdarzeń, których nie obejmuje ubezpieczenie przewoźnika OCP (np. zdarzenia losowe takie jak powódź, uderzenie pioruna, przewrócenie środka transportu przez huragan)
  • właściciela towaru nie interesuje, czy przewoźnik posiada w ogóle OC przewoźnika