Ubezpieczenie mienia od ognia i zdarzeń losowych

W ramach ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

  • budynki i budowle
  • maszyny, urządzenia, wyposażenie
  • mienie osób trzecich
  • nakłady inwestycyjne
  • wartości pieniężne
  • mienie pracownicze

Podstawowy zakres ubezpieczenia (tzw. FLEXA) obejmujący ryzyka pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu i upadku statku powietrznego może zostać rozszerzony o ryzyka dodatkowe (ich „paleta” nie jest stała i zależy od TU – należy to sprawdzić w OWU) oraz o ryzyko powodzi.