Ubezpieczenie mienia od kradzieży

Ubezpieczenie mienia od kradzieży pozwala chronić majątek przedsiębiorstwa.
Ubezpieczone mienie objęte jest ochroną od szkód powstałych wskutek:

  • kradzieży z włamaniem
  • rabunku

Ubezpieczenie obejmuje też koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu.

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o ryzyka dodatkowe:

  • ubezpieczenie wartości pieniężnych (w lokalu lub w transporcie)
  • ubezpieczenie mienia od wandalizmu (dewastacji)
  • ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia

Zawierając ubezpieczenie należy dokładnie zapoznać się z wymogami dotyczącymi zabezpieczenia mienia. Brak wymaganych w ogólnych warunkach ubezpieczenia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych może skutkować brakiem lub ograniczeniem ochrony ubezpieczeniowej.