Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

Ubezpieczenie maszyn i sprzętu to oferta skierowana do tych firm, które w swojej działalności wykorzystują różnego rodzaju maszyny, sprzęt i linie technologiczne.
Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny i sprzęt eksploatowane w ramach prowadzonej działalności w trakcie pracy, ale także w trakcie postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów i konserwacji, jak również podczas ich przemieszczania w obrębie miejsca ubezpieczenia i związanymi z tym pracami.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wszelkie nagle i nieprzewidziane zdarzenia powstałe niezależnie od Twojej woli, w szczególności szkody powstałe wskutek:

  • błędów projektowych lub konstrukcyjnych
  • błędów popełnionych podczas montażu maszyn
  • braku doświadczenia w obsłudze
  • rozerwania spowodowanego działaniem sił odśrodkowych
  • niedoboru wody w kotłach
  • nadmiernego ciśnienia lub temperatury wewnątrz maszyny
  • zwarcia
  • dostania się ciała obcego
  • niezadziałania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych lub pomiarowych
  • wandalizmu