Słowniczek ubezpieczeniowy

Agent ubezpieczeniowy

Osoba fizyczna, osoba prawna lub przedsiębiorca który nie ma osobowości prawnej. Posiada on upoważnienie z zakładu ubezpieczeń do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów. Agenci pośredniczący w sprzedaży ubezpieczeń dla kilku różnych TU są zobowiązani do posiadania polisy OC z tytułu wykonywanego zawodu. Rejestr Agentów prowadzony jest przez KNF.

Assistance

Usługa pomocy w określonych, najczęściej związanych z jakimś zdarzeniem losowym, sytuacjach. Usługi assistance są popularnym rozszerzeniem w ubezpieczeniach komunikacyjnych, mieszkaniowych, turystycznych, ale mogą być też oferowane odrębnie. Do typowych usług assistance zaliczamy: holowanie pojazdu, pomoc w podróży, w tym organizację leczenia, concierge, dowóz benzyny

Bonus – malus

Tabela zniżek i zwyżek stosowanych przez danego ubezpieczyciela, a związanych z dotychczasowym przebiegiem szkodowości Klienta. Dotyczy przede wszystkim ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC. W prostym ujęciu tabela zniżek za okresy bezszkodowe i zwyżek za szkody w ostatnich latach ubezpieczenia.

Casco

Ubezpieczenie znane pod nazwą "auto-casco" - ubezpieczenie środków transportu na wypadek uszkodzenia.

Cargo

To inaczej ubezpieczenie mienia w transporcie. Z uwagi na rodzaj środka transportu możemy wyróżnić cargo lotnicze, morskie, samochodowe, kolejowe. Ubezpieczenie cargo dzieli się na krajowe i międzynarodowe, w zależności od miejsca docelowego transportu lub trasy transportu.

Cesja

Zastrzeżenie w umowie ubezpieczeniowej mówiące, że wypłata odszkodowania lub też jego części przekazana zostanie nie ubezpieczonemu, a osobie fizycznej bądź prawnej na rzecz której została ona ustanowiona.

FLEXA

Jest to w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych grupa ryzyk elementarnych, które obejmują ryzyko pożaru, eksplozji, uderzenia pioruna oraz upadku statku powietrznego.

Franszyza

Jest to uzgodniona oraz zapisana w polisie kwota, do której ubezpieczający (ubezpieczony) współuczestniczy w każdej szkodzie. Spotkać możemy się z franszyzą integralną lub franszyzą redukcyjną.

Indeksacja składki

W ubezpieczeniach na życie podwyższenie sumy ubezpieczenia oraz odpowiednio składki o poziom odpowiadający inflacji; indeksacja w długim okresie chroni umowę ubezpieczenia przed spadkiem jej wartości w związku z inflacją.

Karencja

Jest to czas który musi upłynąć od momentu powstania stosunku ubezpieczenia do momentu początku objęcia odpowiedzialności ubezpieczeniowej przez zakład ubezpieczeń.

Konsumpcja sumy ubezpieczenia.

Stosowany przede wszystkim w ubezpieczeniach ogniowych oraz komunikacyjnych system ubezpieczenia, gdzie po wypłacie świadczenia suma ubezpieczenia obniżana jest o wysokość wypłaty; regułą jest możliwość doubezpieczenia za dopłatą dodatkowej składki.

Likwidacja szkody

Czynność polegająca na ustaleniu stanu faktycznego, po zaistnieniu szkody, udokumentowaniu szkody i wycenie wysokości strat.

Niedoubezpieczenie

Zgodnie z doktryną ubezpieczeń sytuacja, kiedy suma ubezpieczenia jest niższa od wartości ubezpieczonego mienia; najczęściej sytuacja niekorzystna dla klienta, bo w razie poważnej szkody, a w szczególności szkody totalnej, ubezpieczyciel pokryje tylko jej część maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia.

Nieszczęśliwy wypadek

Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony – niezależnie od swojej woli – doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia a w następstwie tego, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zmarł.

Ochrona tymczasowa

Ochrona udzielana osobie, która złożyła wniosek ubezpieczenia na życie, jeszcze przed akceptacją tego wniosku przez ubezpieczyciela. Z reguły ochrona tymczasowa udzielana jest w ograniczonym w stosunku do ostatecznej umowy ubezpieczenia zakresie (np. następstw nieszczęśliwych wypadków) oraz z ograniczoną sumą ubezpieczenia.

Odszkodowanie

W ubezpieczeniach majątkowych świadczenie ubezpieczyciela za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie ubezpieczenia wypadku.

OWU

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Pierwsze Ryzyko

W ubezpieczeniach majątkowych system odpowiedzialności ubezpieczyciela, gdzie nie ma zastosowania zasada proporcji. Klient określa w tym przypadku sumę ubezpieczenia, która z reguły jest niższa od pełnej wartości ubezpieczonego mienia; system na pierwsze ryzyko stosowany jest najczęściej w ubezpieczeniach kradzieżowych.

Polisa

- Dokument zawierający umowę ubezpieczenia. Potwierdza przyjęcie przez Ubezpieczyciela odpowiedzialności za straty spowodowane przez ubezpieczone zdarzenia.

Regres

W ubezpieczeniach majątkowych roszczenie ubezpieczyciela przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, które przechodzi na tego ubezpieczyciela z dniem zapłaty odszkodowania; regres nie przysługuje ubezpieczycielowi przeciwko osobom, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba, że sprawca wyrządził szkodę umyślnie; jeśli ubezpieczyciel pokrył tylko część szkody ubezpieczającemu przysługuje pierwszeństwo zaspokojenia roszczenia

Ryzyko ubezpieczeniowe

Jest to zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową.

Suma ubezpieczenia

Wyrażona kwotą zapisaną na polisie górna granica do jakiej zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność w umowie ubezpieczenia mienia.

Szkoda

Strata majątkowa, lub niemajątkowe następstwo zdarzenia (np. utrata zdrowia, życia lub nawet urodzenie dziecka) powstałe w wyniku wypadku losowego.

Szkoda całkowita

Szkoda, w której przedmiot ubezpieczenia został utracony (np. skradziony), zniszczony albo uszkodzony w takim stopniu, że jego naprawa nie jest możliwa lub nie jest ekonomicznie opłacalna.

Trigger

Stosowane w umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, czasowe określenie zdarzenia ubezpieczeniowego. Klasycznie umowa ubezpieczenia OC obejmuje szkody będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Strony mogą jednak postanowić, że umowa będzie obejmować szkody powstałe, ujawnione lub zgłoszone w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Fundusz ochronny, którego zadaniem jest wypłacanie odszkodowania z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń w przypadkach szkody na osobie, gdy sprawca szkody nie został zidentyfikowany oraz za szkody w mieniu i na osobie, gdy sprawca nie posiadał ubezpieczenia obowiązkowego.

Ubezpieczający

Jedna ze stron umowy ubezpieczenia. Osoba fizyczna, prawna, lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę i uiszcza składkę.

Ubezpieczony

Wskazana w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia osoba lub podmiot, której interes majątkowy jest objęty ochroną ubezpieczeniową . Ta osoba, o ile umowa nie mówi inaczej, otrzymuje odszkodowanie.

Udział własny w szkodzie

Wyrażona procentowo lub kwotowo wartość potrącana z należnego odszkodowania.

Wartość wykupu

W ubezpieczeniach na życie kwota, którą otrzymuje klient w przypadku wypowiedzenia umowy przed umówionym terminem jej zapadalności; w tradycyjnych umowach ubezpieczeń na życie wartość wykupu oparta jest najczęściej na rezerwie matematycznej; w przypadku ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym wartość wykupu oparta jest najczęściej na wartości zgromadzonych na polisie jednostek uczestnictwa.

Wypadek ubezpieczeniowy

Zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub w umowie ubezpieczenia zdarzenie, którego zajście zobowiązuje ubezpieczyciela do wypłaty świadczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia.

Zielona Karta

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza (kierowcy) pojazdu w ruchu międzynarodowym. System Zielonej Karty zrzesza obecnie 45 Biur Narodowych a dokument ZK uznawany jest za dowód istnienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z prawem ubezpieczeniowym obowiązującym w kraju jego wydania. Nazwa zwyczajowa pochodzi od koloru dokumentu.