Kiedy należy wypowiedzieć polisę OC?

Wypowiedzenie na koniec okresu ubezpieczenia (art. 28 Ustawy) winno zostać złożone w Placówce Towarzystwa, u Agenta współpracującego z danym TU lub przesłane za pośrednictwem operatora publicznego – Poczta Polska - listem poleconym najpóźniej na dzień przed końcem okresu ubezpieczenia.
Wypowiedzenie może zostać do TU przesłane również za pośrednictwem poczty e-mail pod warunkiem, że jest to skan wypowiedzenia z podpisem właściciela pojazdu.


Nabywca pojazdu ma prawo do wypowiedzenia polisy zbywcy w dowolnym czasie (art. 31 ust 1 Ustawy) – o ile zawarł inną umowę ubezpieczenia OC dla tego samego pojazdu.


W przypadku, gdy pojazd posiada dwie umowy OC i przynajmniej jedna z nich została zawarta automatycznie jako wznowienie poprzedniej polisy to umowa ta może zostać wypowiedziana w dowolnym czasie (art. 28a ustawy). W tym przypadku Towarzystwu będzie się należała składka za czas udzielonej ochrony ubezpieczeniowej.