Jakie są obowiązki zbywcy pojazdu?

W przypadku sprzedaży pojazdu wraz z dokumentami (dowód rejestracyjny, karta pojazdu – jeśli była wydana) należy nabywcy przekazać też dokumenty potwierdzające zawarcie polisy OC. Następnie sprzedaż pojazdu należy zgłosić we właściwym wydziale komunikacji oraz w TU, które wydało polisę OC. Sprzedaż pojazdu winna być zgłoszona do TU w ciągu 14 dni (kopia umowy/faktury sprzedaży) wraz z informacją o danych kupującego (imię, nazwisko / nazwa; adres, nr PESEL/REGON).