Jakie są obowiązki właściciela domu jednorodzinnego?

Terminy i zakresy przeglądów poszczególnych instalacji zgodnie z prawem budowlanym:

Okresowo – co najmniej raz w roku:

  • kontrola (sprawdzeniu stanu technicznego) instalacji gazowych
  • kontrola (sprawdzeniu stanu technicznego) przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Okresowo – co najmniej raz na 6 miesięcy:

  • czyszczenie przewodów kominowych (dymowych i spalinowych) palenisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym

Okresowo – co najmniej raz na kwartał:

  • czyszczenie przewodów kominowych (dymowych i spalinowych) palenisk opalanych paliwem stałym

Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:

  1. osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych
  2. osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych oraz do kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych

Okresowo - co najmniej raz na 4 lata:

  • sprawdzenie stanu technicznego kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności od 20 kW do 100 kW oraz kotłów opalanych gazem (co najmniej raz na dwa lata w przypadku wydajności ponad 100 kW)

Okresowo – co najmniej raz na 5 lat:

  • sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia
  • badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów
  • ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Właściciel domu jednorodzinnego jest również zobowiązany przechowywać przez okres istnienia budynku dokumentację powykonawczą, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w budynku w toku jego użytkowania.

Ustawa określa maksymalny czas dzielący kolejne przeglądy, co oznacza, że nie ma zastrzeżeń, aby właściciel obiektu przeprowadzał je częściej. Protokoły sporządzane w wyniku kontroli powinny w szczególności zawierać opis stanu technicznego kontrolowanych elementów i ewentualnych uszkodzeń oraz wskazywać zakres robót niezbędnych do ich usunięcia.